سطح بندی دوره های دسترسی با طناب (ایراتا)

 ایراتا در تکنیکهای دسترسی با طناب دارای سه سطح می باشد که به شرح ذیل است:

سطح 1: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به اجرای تعداد محدودی از فعالیتهای دسترسی با طناب زیرنظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد.

نکته: افراد در طول دوره آموزشی، به عنوان کارآموز سطح 1 تلقی می شوند.

سطح 2: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نصب و ایجاد کارگاه های مختلف، پذیرش مسئولیت در عملیاتهای نجات و اجرای فعالیتهای دسترسی با طناب زیر نظر سرپرست سطح 3 ایراتا می باشد .

سطح 3: تکنسین دسترسی با طنابی که قادر به نظارت و سرپرستی بر پروژه های کاری دسترسی با طناب می باشد. وی قادر است تا مهارت ها و دانش مورد نیاز سطوح 1، 2، 3 را توضیح و اثبات کند، آشنا به قوانین و تکنیکهای مربوط به کار بوده، دارای دانش جامع و کاملی از روشهای پیشرفته امداد و نجات بوده گواهی کمکهای اولیه و آگاهی کافی در مورد روند گواهینامه های ایراتا را داشته باشد.

تلفن تماس : 09128930060

تلفن تماس : 09126801556